Werkgelegenheid dankzij hergebruik

Sinds het sorteren van afval in België ingang heeft gevonden, blijven de sectoren voor de terugwinning van afval zich uitbreiden. Naast recycling hebben de bedrijven van de sociale economie in de afgelopen decennia een echte expertise opgebouwd op het gebied van hergebruik. Ze ontvangen, verzamelen, sorteren, repareren, recyclen en verkopen producten die ze nieuw leven inblazen. Na de oprichting van hun federatie, de vzw Resources, in 1999 nam hun ontwikkeling een hoge vlucht. “Door de zestig leden van ons netwerk in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vertegenwoordigen bij de lokale overheden, kreeg hun werk meer erkenning,” zegt Cécile Patris, directrice van de federatie Ressources. “De bedrijven die wij vertegenwoordigen hebben sinds 2005 in het Brussels Gewest en sinds 2009 in het Waalse Gewest de goedkeuring gekregen van de afvalexploitanten.”

Hoewel de Europese kaderrichtlijn voor afval prioriteit geeft aan het hergebruik boven recycling en verbranding, had die evolutie verschillende positieve gevolgen… “De eerste uitdaging van die erkenning was toegang te krijgen tot de voorraden van alle potentieel herbruikbare items die tot dan toe werden gerecycled of verbrand.” Bepaalde categorieën van objecten zoals textiel, voorwerpen van grote omvang, en elektrische en elektronische apparaten, zijn al lang te verkrijgen in tweedehandszaken. Maar sinds een aantal jaren heeft het hergebruik zich geleidelijk uitgebreid naar andere categorieën van voorwerpen zoals fietsen of bouwafval… “Door ons bekend te maken bij instanties zoals de lokale of regionale schoonmaakbedrijven, de lokale bedrijfsverenigingen en de gemeenten, brengen we samenwerkingen tot stand die de toegang tot de voorraden van die herbruikbare goederen verbetert.”

De sector is op die manier kunnen blijven groeien als motor van de lokale ontwikkeling, want naast het feit dat het beter voor het milieu, vormt hergebruik ook een belangrijke bron van werkgelegenheid: met 150.000 ton goederen die jaarlijks worden behandeld, waarvan 36.000 ton wordt geherwaardeerd in 200 tweedehandswinkels of andere verkooppunten, creëren de 60 leden 4.600 banen in Wallonië en Brussel. Wat vooral belangrijk is, is dat het gaat om banen die toegankelijk zijn voor een laaggeschoold publiek. “Vaak krijgt een heel gezin hierdoor zijn waardigheid terug. Dat is een doelstelling die centraal staat in de bezorgdheden van alle spelers van Ressources, van wie het sociale aspect een ander gemeenschappelijk kenmerk is.

Ondanks de gestage groei van de werkgelegenheid die de federatie Ressources in de afgelopen jaren heeft gecreëerd, maakt ze zich zorgen over de onduidelijkheid waarin de regionalisering van de werkgelegenheidshulp haar heeft gestort: “Bovendien vinden sommigen dat de subsidies die we krijgen een vorm van oneerlijke concurrentie zijn. Nochtans zijn die niet voldoende als vergoeding voor de diensten die we de gemeenschap bieden, zoals opleiding door werk, of hertewerkstelling van mensen die zich buiten de arbeidsmarkt bevinden en dus weinig productief zijn. Door de sociale en de circulaire economie te combineren stellen onze bedrijven hun collectieve intelligentie ten dienste van de gemeenschap!”

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Cécile Patris

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: